Nationellt dataformat för att publicera livsmedelskontroller som öppna data

Detta är en specifikation för hur livsmedelskontroller bör beskrivas som öppna data, framtaget av projektet Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) och Ökad anvädning av Öppna Data i Stockholmsregionen (ÖDIS). Projekten har tillsammans vidareförädlat den specifikation som Sambruk och SKL tog fram 2016, och adderat fler datafält som efterfrågats av informationens användare. Målet med specifikationen är att göra resultatet av livsmedelskontroller tillgängligt för en så stor mängd användare som möjligt genom att denna data kan användas som grund för analyser, mobilapplikationer och informationsutbyte mellan offentliga förvaltningar.

Fokus ligger på att göra översiktlig data tillgänglig, ej på att tillgängliggöra all detaljerad data om livsmedelskontroller. Det är inte menat att vara en komplett beskrivning av all den data som kommuner och andra kontrollmyndigheter har om en livsmedelskontroll. Detta är svårt att ta fram eftersom olika kontrollmyndigheter beskriver livsmedelskontroller på väldigt varierande sätt.

Denna beskrivning av livsmedelskontroller som är separat från kontrollmyndigheters krav på att rapportera livsmedelskontrollstatistik till Livsmedelsverket. Med det sagt så är stora delar är denna specifikation anpassad till hur leverantörer av system för livsmedelskontroller redan idag rapporterar data till Livsmedelsverket. Detta för att göra denna specifikation så enkel som möjligt för dessa systemleverantörer att implementera, vilket i sin tur leder till mer tillgänglig data. För att inte skapa merarbete för individuella livsmedelsinspektörer så är det rekommenderat att systemleverantörer automatiserar så stora delar som möjligt av framtagandet av detta dataformat.

Öppna data

Öppna data är digital information som vem som helst får använda för vilket syfte som helst utan avgifter eller andra fromer av inskränkningar. Öppna data ska vara:

  • Komplett
  • Aktuell
  • I ett öppet och sökbart format
  • Fritt tillgänglig
  • Maskinläsbar – Så att en programmerare kan nyttja data till att bygga applikationer eller att data kan analyseras och samköras med andra datakällor.
  • Fri från registreringskrav och licenskrav

Fördelarna med öppna data är många: ökad insyn, genererar nya affärsmodeller, skapar bättre förutsättningar för näringsliv och driver utveckling- & kvalitetsarbete framåt. Några nyttor som kan realiseras genom livsmedelskontroller som öppna data är:

  • Drivande faktor för livsmedelsverksamheter att höja kvalitet.

  • Sparar tid internt hos kontrollmyndigheten som inte behöver sammanställa rapporter utan information kan hämtas digitalt av användare.

  • Underlättar medias granskning av livsmedelsverksamheter och kontrollmyndigheternas myndyghetsutövande.

  • Automatiserat informationsutbyte mellan myndighet, regioner & kommuner.

Licens

Allt material som publiceras enligt denna specifikation ska vara tillgängligt med en Creative Commons Zero license. Detta innebär i korthet att vem som helst kan använda denna data till vad som helst.