DCAT-AP-SE för livsmedelsinspektioner

Detta är en rekommendation för hur DCAT-AP-SE bör utformas för datamängden livsmedelsinspektioner. DCAT-AP-SE är en svensk anpassning av den europeiska metadata-specifikationen DCAT-AP, som i sin tur grundar sig på W3C:s DCAT.

Information inom [och] är instruktioner som behöver tolkas och användas, medan normal text kan kopieras in eller anges i drop-down-listor i det verktyg kommunen använder för att skapa DCAT-AP-metadata.

Metadata för livsmedelsinspektioner

Nedan följer beskrivning av datamängden och hur den kan distribueras enligt DCAT-AP-SE. För mer information om DCAT-AP-SE och hur ni kan beskriva er katalog enligt den standarden så kan ni kika här: DCAT-AP-SE. NSÖD har valt att ta med de parametrar som DIGG menar är obligatoriska och rekommenderade, men även några valbara som anses vara relevanta. Observera att flera valbara parametrar utelämnats och det är upp till respektive kommun om de vill ta med de utelämnade valbara parametrarna.

Beskrivning av datamängden

För den som vill lägga in livsmedelsinspektioner som en datamängd i en datakatalog ska man använda sig av DCAT-AP-SE som används av Sveriges dataportal, www.dataportal.se. För att göra det enklare att hitta alla datamängder som följer den här ­specifikationen för livsmedelsinspektioner på t.ex. dataportal.se är det viktigt att man märker upp dessa datamängder enhetligt mellan kommuner. Detta görs genom två enkla steg:

  1. På datamängden peka ut denna specifikation via propertyn dcterms:conformsTo (med fältnamnet "uppfyller").
  2. Lägg till "Livsmedelsinspektioner" som nyckelord på svenska.

Detta är metadata för den övergripande datamängden, inte för de filer som innehåller data. En datamängd kan sedan ha en eller flera resurser (filer eller API:er) kopplade till sig. Metadata för resursen, i detta fall en JSON-fil och en CSV-fil, finns längre ner. Nedan beskrivs hur det här kan se ut enligt DCAT-AP-SE, både i en tabell och med en mer detaljerad beskrivning:

Tabell 1: Metadataspecifikation av datamängden

  Property Kravnivå
Titel Dcterms:title Obligatoriskt
Beskrivning Dcterms:description Obligatoriskt
Ansvarig utgivare Dcterms:publisher Obligatoriskt
Kontaktuppgifter Dcat:contactpoint Rekommenderas
Nyckelord Dcat:keyword Rekommenderas
Tema Dcat:theme Rekommenderas
Publiceringsdatum Dcterms:issued Rekommenderas
Datum modifierat Dcterms:modified Valbar
Språk Dcterms:language Valbar
Målsida Dcat:landingPage Valbar
Överensstämmer med Dcterms:conformsTo Valbar
Plats Dcterms:spatial Rekommenderas
Tidsperiod Dcterms:temporal Rekommenderas
Uppdateringsfrekvens Dcterms:accrualPeriodicity Valbar
Version Owl:versionInfo Valbar
Källa Dcterms:source Valbar
Åtkomsträttigheter Dcterms:accessRights Rekommenderas
Har version Dcat:hasVersion Valbar
Refereras av Dcterms:isReferencedBy Valbar
Relaterade resurser Dcterms:relation Valbar
Dokumentation Foaf:page Valbar
Distribution Dcat:disitribution Valbar

Titel (obligatorisk)

Livsmedelsinspektioner

Beskrivning (obligatorisk)

Datamängden innehåller information om resultatet från gjorda livsmedelsinspektioner som kontrollmyndigheten genomfört och information om tillhörande anläggningar. Denna öppna data aggregeras för närvarande inte på ett ställe.

Ansvarig utgivare (obligatorisk)

[Ange kommunens/kontrollmyndighetens namn]

Kontaktuppgifter (rekommenderas)

[Ange om möjligt, namn, e-postadress och telefonnummer till funktionen som hanterar livsmedelsinspektioner i första hand eller kontaktpersonen i andra hand, som kan hantera eventuella fel, avvikelser i eller frågor om datamängden]

Nyckelord (rekommenderas)

Livsmedelsinspektioner, Inspektionsresultat, Anläggningsinformation. [OBS Kontrollera att alla nyckelord är tillämpbara för den data ni publicerar. Ta bort nyckelord som inte är applicerbara. Varje nyckelord måste läggas in separat. Om man klipper och klistrar alla samtidigt blir de ett enda nyckelord istället för flera olika separata nyckelord.]

Tema (rekommenderas)

Jordbruk, fiske, skog och livsmedel

Publiceringsdatum (rekommenderas)

[Ange det datum informationen började skapas eller alternativet det datum ni börjar publicera den som öppna data]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Datum modifierat (valbar)

[Ange det datum informationen i datamängden senast uppdaterades]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Språk (valbar)

Svenska.

Målsida (valbar)

[Ange en länk till kommunens/kontrollmyndighetens webbplats med information om eller åtkomst till livsmedelsinspektioner om detta finns]

Överensstämmer med (valbar)

Uppfyller [Ange vilken standard/specifikation som den här datamängden följer. Peka på specifikationen som NSÖD och ÖDIS tagit fram för livsmedelsinspektioner]

Plats (rekommenderas)

[Välj kommun]

Tidsperiod (rekommenderas)

[Ange start och slutdatum för relevansen av datamängden – om det inte finns ett slutdatum behöver denna inte anges]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Uppdateringsfrekvens (valbar)

[Ange "Oregelbunden" om ni inte bestämt ett intervall för hur ofta informationen ska uppdateras. Om ni bestämt ett intervall så ange detta. Enligt NSÖD och ÖDIS rekommendation är daglig uppdatering önskvärt, men en månatlig uppdatering bör göras för att följa rekommendationen.]

Version (valbar)

[Ange versionsnumret för datamängden.]

Källa (valbar)

[Ange källan/systemet som datamängden är hämtad från, t.ex. "Ecos 2.0", "EDP Vision" eller "Castor".]

Åtkomsträttigheter (rekommenderas)

Offentlig [men "Privat" tills ni är färdiga med att fylla i DCAT-AP-metadata och är redo att publicera informationen öppet.]

Har version (valbar)

Aggregerade data om livsmedelsinspektioner saknas idag, men Livsmedelsverket sammanställer en årlig rapport.

Refereras av (valbar)

https://sambruk.github.io/livsmedel/

[Ange webbadressen för en eller flera webbsidor som på något sätt refererar eller citerar den här datamängden. Den här specifikationen kommer att förvaltas på Föreningen Sambruks github, vi rekommenderar att peka på den hemsidan.]

Relaterade resurser (valbar)

[Ange webbadress till andra resurser som relaterar till den här datamängden]

Dokumentation (valbar)

[Ange en länk till webbsida där dokumentationen finns.]

Distribution (valbar)

[Ange i vilka format som den här datamängden distribueras. JSON är standard, men väljer ni att även tillgängliggöra i t.ex. CSV eller XML ska detta anges.]

Beskrivning av distribution av JSON-fil

En resurs är den data som tillgängliggörs. En datamängd kan ha flera resurser kopplade till sig som till exempel både en JSON-fil och ett API, eller till och med flera olika filer. Om en datamängd uppdateras med nya filer regelbundet, t.ex. en rapport som skapas månadsvis, så är det lämpligt att skapa en resurs för detta och lägga till data till den resursen månadsvis. Skapa inte en ny resurs varje månad, det blir bara onödigt komplicerat för användarna.

Nedan beskrivs hur det här kan se ut enligt DCAT-AP-SE, i både en tabell och med en mer detaljerad beskrivning:

Tabell 2: Metadataspecifikation för distribution

  Property Kravnivå
Titel Dcterms:title Valbar
Beskrivning Dcterms:description Rekommenderas
Webbadress för tillgång Dcterms:accessURL Obligatoriskt
Vanliga mediaformat Dcterms:format Rekommenderas
Språk Dcterms:language Valbar
Publiceringsdatum Dcterms:issued Valbar
Datum modifierat Dcterms:modified Valbar
Status Adms:status Valbar
Tillgänglighet Dcatap:availability Rekommenderas
Licens Dcterms:licens Rekommenderas
Åtkomsträttigheter Dcterms:rights Valbar
Dokumentation Foaf:page Valbar
Länkade scheman Dcterms:conformsTo Valbar

Titel (valbar)

Livsmedelsinspektioner

Beskrivning (rekommenderas)

Distribution av den här datamängden rekommenderas att ske via JSON-filer som berörda organisationer laddar upp på sina hemsidor eller dataportaler. Det är även möjligt att tillgängliggöra informationen i CSV-format. Om utveckling av ett API sker bör det läggas till i beskrivningen.

Webbadress för tillgång (obligatorisk)

[Ange en länk till kommunens webbplats med som ger tillgång till att hämta data om livsmedelsinspektioner]

Vanliga mediaformat (rekommenderas)

JSON, JSON (.json) in a zip

Språk (valbar)

Svenska

Publiceringsdatum (valbar)

[Ange det datum när en publikation om distribution publicerades]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Datum modifierat (valbar)

[Ange det datum när något i distributionen uppdaterades]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Status (valbar)

Fullständig

Tillgänglighet (rekommenderas)

Tillgänglig

Licens – Creative Commons (rekommenderas)

CC-0 licens

Åtkomsträttigheter (valbar)

Offentlig [men "Privat" tills ni är färdiga med att fylla i DCAT-AP-metadatan och är redo att publicera informationen öppet.]

Dokumentation (valbar)

[Ange en länk till webbsida där dokumentationen finns.]

Länkade scheman (valbar)

[Ange om den här distributionen länkar till andra scheman]

Beskrivning av distribution CSV-fil

En resurs är den data som tillgängliggörs. En datamängd kan ha flera resurser kopplade till sig som till exempel både en CSV-fil och ett API, eller till och med flera olika filer. Om en datamängd uppdateras med nya filer regelbundet, t.ex. en rapport som skapas månadsvis, så är det lämpligt att skapa en resurs för detta och lägga till data till den resursen månadsvis. Skapa inte en ny resurs varje månad, det blir bara onödigt komplicerat för användarna.

Tabell 3: Metadataspecifikation för distribution

  Property Kravnivå
Titel Dcterms:title Valbar
Beskrivning Dcterms:description Rekommenderas
Webbadress för tillgång Dcterms:accessURL Obligatoriskt
Vanliga mediaformat Dcterms:format Rekommenderas
Språk Dcterms:language Valbar
Publiceringsdatum Dcterms:issued Valbar
Datum modifierat Dcterms:modified Valbar
Status Adms:status Valbar
Tillgänglighet Dcatap:availability Rekommenderas
Licens Dcterms:licens Rekommenderas
Åtkomsträttigheter Dcterms:rights Valbar
Dokumentation Foaf:page Valbar
Länkade scheman Dcterms:conformsTo Valbar

Titel (valbar)

Livsmedelsinspektioner

Beskrivning (rekommenderas)

Distribution av den här datamängden rekommenderas att ske via JSON-filer som berörda organisationer laddar upp på sina hemsidor eller dataportaler. Det är även möjligt att tillgängliggöra informationen i CSV-format. Om utveckling av ett API sker bör det läggas till i beskrivningen.

Webbadress för tillgång (obligatorisk)

[Ange en länk till kommunens webbplats med som ger tillgång till att hämta data om livsmedelsinspektioner]

Vanliga mediaformat (rekommenderas)

CSV, CSV (.csv) in a zip.

Språk (valbar)

Svenska

Publiceringsdatum (valbar)

[Ange det datum när en publikation om distribution publicerades]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Datum modifierat (valbar)

[Ange det datum när något i distributionen uppdaterades]. Följ ISO-8601-1. YYYY-MM-DD

Status (valbar)

Fullständig

Tillgänglighet (rekommenderas)

Tillgänglig

Licens – Creative Commons (rekommenderas)

CC-0 licens

Åtkomsträttigheter (valbar)

Offentlig [men "Privat" tills ni är färdiga med att fylla i DCAT-AP-metadatan och är redo att publicera informationen öppet.]

Dokumentation (valbar)

[Ange en länk till webbsida där dokumentationen finns.]

Länkade scheman (valbar)

[Ange om den här distributionen länkar till andra scheman]